Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E...

7347 dl's @ 7512 KB/s

pdf
LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E...

Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE ... ushtrojnë në përputhje me afatet e përcaktuara në kreun XI të këtij ligji. 2.

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE (Ndryshuar me ligjin nr.9208, datë 18.3.2004) ... Në kuptimin e këtij ligji: 1.

https://studioligjore.files.wordpress.com/2012/02/permbledhje-legjislacioni-per-pushtetin-vendor.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

Ligji për sistemin e taksave vendore Nr. 9632, datë 30.10.2006 ... në nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/taksvendore/ligj_ndryshime.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të komunave. ... fundit nuk bien në kundërshtim me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

pdf
Ligj Nr.9632, datë 30.10.2006 , “Për ... -...

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive Neni 2 Qëllimi i ligjit ... bien në kundërshtim me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Ligji 9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE...

Ligji 9632, datë 30.10.2006 . ... me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2.

http://gosnishti.com/wp-content/uploads/2016/01/Ligji-Nr.-9632-dt.-30.10.06-Per-Taksat-Vendore-Azhornuar-me-ndryshimin-e-fundit1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
LIGJ Nr. 9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të komunave. Neni 2 ... të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.9632_date_31.10.2006-per_taksat_vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË...

Ligji organik nr. 8652 “Për Organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. 2. Statuti i Bashkisë (tërësia e akteve vendore në fuqi për t’u aplikuar ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
L I G J Nr.8752, datë 26.3.2001 PËR KRIJIMIN DHE...

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Ministri i Bujqësisë dhe Ushqimit nxjerr akte nënligjore në zbatim të këtij ligji për

http://kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_i_samt_nr.8752_-viti_2001_0.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore - dpttv.gov.al

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive dhe të ... Termat e përdorur do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr. 8652,

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren...

Nr. 8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE . ... Ligji nr. 9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/07/Ligj-Nr.8652-Per-organizimin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-i-perditesuar.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E PUNEVE TE...

7.Ligji Nr.8095, dt.21.03.1996 “Per sherbimin civil ne Republiken e Shqiperise” 8.Ligji Nr.8553, dt.25.11.1999 “Per policine e shtetit”

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2003-10-inf-sqi.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar...

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: September 3, 2016 - Views: 1

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE...

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
FLETORJA ZYRTARE - Qendra e Botimeve Zyrtare

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 51 Faqe|2167 LIGJ Nr. 30/2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8652, DATË 31.7.2000, “PËR ORGANIZIMIN DHE

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/51-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

Raport nr. 27885-ALB SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION ... (Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: August 30, 2016 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

pdf
Nr. /3$' - infocip.org

Nr. /3$' DatE 02008 Per ... shpenzimet operative "bazuar ne ligjin nr.8652 dt.31.07.2000 " Per ... varesise per vitin 2008 " ,ligji nr 9936 dt 26.06.2008 'Per ...

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.134.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - qbz.gov.al

- Ligji nr.8934, datë 5.9.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... - Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale”.

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2011/PDF-2011/36-2011.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
Per nje shtese ne percaktimin e prioriteteve te...

Mbeshtetur ne Ligji nr.8652 date 31.07.2000 "Per organizimin dhe funksinonimin e ... Udhezimin nr 258 i M.B.dhe V.K.B.nr 12 dt 18.03.2008.Ligji nr.9936 date 26.06 ...

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.104.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
~SHILLI I Qendra - infocip.org

me Qellim Social" mbeshtetur ne Ligji nr.8652 ... Udhezimin nr4 dt 17.01.2008 i M.F.Udhezimin nr 258 i M.B.dhe V.K.B.nr 12 dt 18.03.2008.Ligji nr .9936 ...

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.103.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - qbz.gov.al

Nr. 66 16 qershor 2012 P Ë R M B A J T J A Faqe ... nenin 3/1 të këtij ligji, ... i marrë në përputhje me pikën 4 të nenit 33 të ligjit nr. 8652, datë .

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/66-2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
REPUBLlKA E SHQIPERISE SE KORCE ÇIP - infocip.org

Nr 36 ~at~m01:70(o ... mbeshtetur ne :Ligji nr. 8652 dt.3 1.07.2000 " Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore "neni 32 pika dh ...

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2010/Vendimi%20Nr.38.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

pdf
nga Dixhitalizuar - infocip.org

ne :Ligji nr. 8652 dt.3 1.07.2000 " Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore "neni 32 ... buxhetor ne Republiken e Shqiperise "dhe ligji nr.

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2010/Vendimi%20Nr.25.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
REPLTBLIKA E SHQIPENSE I&SHILLI KORCE -...

Nr 6 Datl [~.O?-Z~(G PER DISA SHTESA @ PRIORITETET E INVESTIMEVE ... 201OV, mbeshtetur ne :Ligji nr. 8652 dt.3 1.07.2000 " Per organizimin dhe funksionimin e

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2010/Vendimi%20Nr.62.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
nga Dixhitalizuar - infocip.org

prioriteteve te investimeve, per vitin 2009", mbeshtetur ne :Ligji nr. 8652 dt.3 1.07.2000 " Per organizimin dhe fbnksionimin e Qeverisjes vendore,"neni 32, ...

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2009/Vendimi%20Nr.109.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
D E K R E T PËR - illyriapress.com

të prokurimit publik, ndërkohë që ligji nr.9643, ... Kushtetutës si dhe ligjin nr.8652 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://illyriapress.com/illyria_content/uploads/2015/08/Dekret-per-kthim-ligj-nr.-93-Turizmi.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen...

Ligji Nr. 8652 datë 31/07/ 2000, “Për qeverisjen vendore’, parashikon pjesëmarrjen e qytetareve/komunitetit ne procedurt e konsultimit ne lidhje me vendimet ...

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E...

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me ...

http://www.erru.al/doc/ligji_per_rregullat_e_etikes_ne_administraten_publike.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
Planifikimi i territorit - Nga ligji në reformë

24 Ligji nr. 8652 datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” neni 10, gërma (g). Ky është një ligj organik dhe si i tillë do ...

https://makingpolicieswork.files.wordpress.com/2011/05/planifikimi-i-territorit-nga-ligji-ne-reforme.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.10 257, datë 25.3.2010 PËR DISA NDRYSHIME...

Nr.10 257, datë 25.3.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8752, ... i detyrueshëm" ka kuptimin e përcaktuar në ligjin nr. 8652, dat ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.10_257_date_25.03.2010_0.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
FLETORJA ZYRTARE - qbz.gov.al

Republikës së Shqipërisë”; ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i ndryshuar). GJYKATA KUSHTETUESE,

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/110-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e ...

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 1

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - kqk.gov.al

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN Ne mbeshtetje te neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 te Kushtetutes, me ... nenit 33 te ligjit nr.8652, ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJ PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE - qbz.gov.al

Objekt i këtij ligji janë taksat e bashkive. Neni 2 ... nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2.

http://qbz.gov.al/ligje.pdf/taksa%20sistemi/ligji%20per%20sistemin%20e%20taksave%20vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë...

2.1.1 Ligji për Qeverisjen Vendore Ligji nr.8652, dt.31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale” neni 10, i

http://www.durres.gov.al/pdf/BASHKIADURRES.pdf

Date added: September 9, 2016 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI - parlament.al

ligjin nr. 8652 “Për organizmin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, sepse koha e marrjes së mendimeve është brenda 60 ditëve.

https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/01/reforma_territoriale_10_korrik_2014_18250_1.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
ANALIZE E LEGJISLACIONIT TE QEVERISJES VENDORE

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar, normon veprimtarinë institucionale të organeve të

http://tia.al/Analiza_e_legjislacionit_vendor.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
POLITIKAT E PËRFSHIRJES - unicef.org

1 Ratifikuar me ligjin nr. 7531 datë 11.12.1991 “Për ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve”, 2 Ligji nr. 8652, ...

http://www.unicef.org/albania/Children_Social_Inclusion_Shqip13.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
E Drejta Mjedisore - researchgate.net

6.10 Ligji Nr. 9385, Datë 4.05.2005 “Mbi Pyjet dhe Shërbimin Pyjor ... 19.1 Ligji Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Organizimi dhe Funksionimi i Qeverisjes Vendore”

https://www.researchgate.net/profile/Prof_Dr_Bashkim_Lushaj2/publication/228258687_Legjislacioni_Mjedisor_(Environmental_Law)/links/558402bf08ae8bf4ba713a11.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
L I G J - shtetiweb.org

Nr. 8927, datë 25.7.2002 . PËR ... “Institucione qendrore në nivel vendor”, në kuptim të këtij ligji, janë të gjitha ... nenit 33 të ligjit nr.8652, ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2012/10/Ligji-per-prefektin.pdf

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

pdf
V E N D I M - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
MENAXHIMI I TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE -...

Ligji Organik - Ligji 8652 datë 31.07.2000 “Për Organizimin ... Ligji 8979 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 8438 dt 28.12.1998 ...

http://www.flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Management%20of%20Local%20Taxes%20and%20Fees.pdf

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

pdf
Mini- ushqim” - për të krijuar shkolla miqësore si...

Ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i ndryshuar) 3. Ligji nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe ...

http://www.unicef.org/albania/School_providing_meal_MoES-RED_Durres-ALB.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
RREGULLA TE PERGJITHSHME KOMPETENCAT E KRYETARIT...

perputhje me kompetencat e ngarkuara nga ligji dhe detyrat e caktuara nga ... Qarkut ne perputhje me ligjin nr 8652 dt 31.07.2000 “Per Qeverisjen

http://www.korcaregion.com/doc/Rregullorja_e_administrates.pdf

Date added: August 25, 2016 - Views: 1