Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
Download
Aktywa Pasywa - Fast Download

Download Aktywa Pasywa from our fatest mirror

BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

2540 dl's @ 6269 KB/s

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

Aktywa razem 1 833 701,26 1 862 859,55 Pasywa razem 1 833 701,26 1 862 859,55 Data sporządzenia Podpisy 31.03.2007r. BILANS Stan na Stan na

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2006opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

Aktywa razem 1 862 859,55 1 987 364,11 Pasywa razem 1 862 859,55 1 987 364,11 Data sporządzenia Podpisy 31.03.2008 BILANS Stan na Stan na

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2007opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA ASSETS A. Fixed assets

AKTYWA ASSETS A. Majątek trwały A. Fixed assets I. Wartości niematerialne i prawne I. intangibles 1. ... PASYWA LIABILITIES A. Kapitał (fundusz) ...

https://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2012/02/financialstatementssummer2012.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

A Aktywa trwa ... Aktywa razem 4 226 917,10 5 578 125,74 Pasywa razem 4 226 917,10 5 578 125,74 Zarząd Data sporządzenia Dyrektor Naczelny Zarządu Członek Zarządu

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2009opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - awsassets.wwfpl.panda.org

A Aktywa trwa łe 170 776,40 222 ... Aktywa razem 1 987 364,11 4 226 917,10 Pasywa razem 1 987 364,11 4 226 917,10 Data sporządzenia 22.06.2009 Zarząd Dyrektor ...

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2008opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
sporządzony na dzie 31.12.2005 roku (wersja...

Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 Aktywa razem 1 680,59 Pasywa razem 1 680,59 Sporządzono Łódź, ...

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/1/11/Bilans_31_12_2005.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
STOWARZYSZENIE BILANS JEDNOSTEK NIP:728-25-97-388...

PASYWA Stan na koniec bieżącego roku obrotowego Stan na koniec ... AKTYWA RAZEM 377.023,18 297.846,89 PASYWA RAZEM 377.023,18 297.846,89 Łód ź. 18.03.2011r.

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/a/ad/Wikimedia_BILANS_na_31.12.2010.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
STOWARZYSZENIE BILANS JEDNOSTEK NIP:728-25-97-388...

AKTYWA RAZEM 297.846,89 147.720,15 PASYWA RAZEM 297.846,89 147.720,15 Łód ź. 20.03.2010 Data i podpis osoby, której powierzono Data i podpis kierownika jednostki ...

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/5/55/Bilans_2009.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
www.bssztum.pl

Created Date: 4/22/2011 8:49:18 AM

http://www.bssztum.pl/files/file/270_aktywa_i_pasywa.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
sporządzony na dzie 31.12.2006 roku (wersja...

PASYWA Stan na 31.12.2005 Stan na 31.12.2006 ... Aktywa razem 1 680,59 5 281,66 Pasywa razem 1 680,59 5 281,66 Sporządzono Łódź, dnia 31.12.2006 r. ...

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/b/b2/Bilans_2006.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Wiersz AKTYWA Stan na Stan na Wiersz PASYWA 1 2...

Aktywa razem 1 558 094,37 1 833 701,26 Pasywa razem 1 558 094,37 1 833 701,26 Data sporządzenia Podpisy 31.03.2006r. BILANS Stan na Stan na

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/bilans2005opp.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Wyszukiwanie organizacji

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... &+25 *,(: *'$ 6.$ 80-823 *'$ 6. ZA MURAMI 2-10 0000273799 Stan na 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA ... PASYWA razem (suma poz.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/2861?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

BILANS VSRU] G]RQ \ QD G]LH ... Stan na 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA A $NW\ZD WUZDáH 11,786.47 10,232.59 I :DUWR FL QLHPDWHULDOQH L ... PASYWA razem (suma poz. A i B ...

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/159?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - psouu.miasto.zgierz.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 368,957.35 180,695.88 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ] ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 1,844,869.28 1,658,010.06 Druk: MPiPS. Title:

http://www.psouu.miasto.zgierz.pl/files/bilans_2015.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
M E M O R A N D U M PAC/RESO/622 Changes to Local...

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny = Aktywa razem – Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Liabilities and Provisions for Liabilities = Provisions for ...

http://www.iata.org/Sites/FMC/Files/A271%20Poland.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 48,566.39 33,144.75 a) Z MHGQRVWNDFK SRZL ]DQ\FK 0.00 0.00 XG] ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 46,085.56 34,097.94

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5131?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 297,535.63 307,516.06 I Zapasy 0.00 0.00 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/6178?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Kampania Przeciw Homofobii

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 586,089.10 1,758,700.08 ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ 405,739.11 461,892.70

http://kph.org.pl/dokumenty/Bilans2014.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Fundacja Theravada BILANS Stan na 1 2 15.06.2013...

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 15.06.2013 31.12.20131 2 ... 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

http://theravada-pl.wdfiles.com/local--files/cele/Bilans%202013%20Fundacja%20Theravada.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G] ... B Aktywa obrotowe 548,823.10 414,270.57 I Zapasy 0.00 0.00 Druk: MPiPS. ... PASYWA A .DSLWDá IXQGXV] ...

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5514?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - Wyszukiwanie organizacji

BILANS VSRU] G]RQ\ QD G]LH )81'$&-$ 2&($1 0$5=( 00-801 WARSZAWA UL. CHMIELNA 73B 14 0000384901 Stan na AKTYWA ... PASYWA razem (suma poz. A i B) 0.00 0 ...

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/3590?reporttypeId=3

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
RYCERZE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE POKONTROLNE RADY...

WYKAZ C — AKTYWA I PASYWA AKTYWA PASYWA Środki pieniężne: Zobowiązania na rzecz Rady Najwyższej:

http://www.kofc.org/un/pl/forms/council/1295.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w...

Aktywa i pasywa • MSSF wymagają ujawnienia wyceny wartości godziwej dla następujących aktywów i pasywów wycenianych w ramach modelu kosztowego:

http://siteresources.worldbank.org/EXTCENFINREPREF/Resources/4152117-1275645279412/7127240-1355394851218/DC_Fair_Value_PL.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
J. Czuk Wroclaw University of Economics

Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 1 286 685 1 390 572 1 484 571 Zobowiązania wobec dostawców (AP) 44 282 83 294 124 043

http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=386104017119025100087078082030093007006004057060022070075030124112069090092004099119107060037031026002028123067092069087092101118014013047021119118065124006095102119050069001083092109116117067122086100127117121007101001124010127097112091118009009113006&EXT=pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics...

poniewa ż oznacza to że jest w stanie terminowo zapłaci ć za swoje zobowi ązania. 2 Aktywa i pasywa maj ą wpływ na przychody ze sprzeda ży.

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2254630_code2040777.pdf?abstractid=2254630&mirid=2

Date added: August 23, 2016 - Views: 1

pdf
сław University of Eсonomiсs Next year's sales...

Pasywa í î ó ï ò ò, ì ì z ... Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa razem Aktywa Przyrost Prognozowany í ô ï ñ ò ô ì ñ ñ, ì ì z ...

http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=390114006122099106068072107101067112056050065027039051078098005067064087112073124109005035107005061025044074076031121114068082038037078052000085104018097007104026090033033078082114083080082018021022108084001121105029075085111100004117093021113085064098&EXT=pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
A. Rak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktywa całkowite = Pasywa całkowite 308 580 823,27 zł 455 966 409,33 zł 613 023 062,87 zł Zobowiązania wobec dostawców 164 658 429,19 zł 256 867 149,54 zł ...

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=2247540

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
K. Ci ęż arek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktywa całkowite (TA) = Pasywa całkowite (TL) 1 140 300 1 500 338 1 867 322 Zobowi ązania wobec dostawców (AP) 245 375 461 550 687 351

http://ssrn.stanford.edu/delivery.php?ID=686112110110064127122025087011072117041064093064074050004004125102127120098115115089057097038029010061121124022124127087000090024002094022065086071088066102004123007064048071008121069010021002089082006031089117126025011003102007025004114127127111065102&EXT=pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Roczne SF 2011 - globaldocuments.morningstar.com

PASYWA Noty 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 ... Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży: 9 - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach

http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/027902449cb33f1332269e2549fde40b.msdoc/original

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
W004A AKTYWA, PASYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE...

W004A Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe w dewizach - 2 W004A A3 Aktywa przychodowe Obowiązuje od III/01 Wartość: W004A(A6+B3+B6+B9+C3)

https://www.knf.gov.pl/Images/W004A_formuly2005_tcm75-4600.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans_2015.pdf - e24files.com

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 471 803,17 740 636,49 A Fundusze własne 767 475,62 738 203,55

https://e24files.com/siepomaga/uploads/attached_file/file/2375/Bilans_2015.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - ingbank.pl

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach 1 543 710,00 1 575 227,08 ... PASYWA Kapitał (fundusz własny) Kapitał (fundusz) podstawowy

https://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1112640

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - izbacoachingu.com

AKTYWA Wyszczególnienie Stan na 31.12.2011r Stan na 31.12.2012r ... PASYWA Wyszczególnienie Stan na 31.12.2011r Stan na 31.12.2012r A. Fundusze własne 690,30 8 641,82

http://www.izbacoachingu.com/userfiles/files/BILANS%202012.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - izbacoachingu.com

AKTYWA Wyszczególnienie Stan na 31.12.2012r Stan na 31.12.2013r A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 ... PASYWA Wyszczególnienie Stan na 31.12.2012r Stan na 31.12.2013r

http://www.izbacoachingu.com/userfiles/files/BILANS%202013.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA - ingbank.pl

- inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach 1 575 227,08 1 563 388,89 ... PASYWA Kapitał (fundusz własny) Kapitał (fundusz) podstawowy

https://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1112663

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
(Klasyfikacja aktywów i pasywów - test)

Aktywa ogółem to: a) aktywa trwałe i zobowi ązania długoterminowe b) aktywa trwałe i inwestycje długoterminowe c) aktywa trwałe i aktywa obrotowe

http://ekonomik1.pl/pliki/rachunkowosc/klasyfikacjaaip.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA - ir.oponeo.pl

AKTYWA RAZEM 63 445,00 52 219,00 PASYWA RAZEM 63 445,00 52 219,00 . Title: Microsoft Word - Bilans.doc Author: msiarkowska Created Date: 5/6/2009 4:02:26 PM ...

http://www.ir.oponeo.pl/files/bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
BILANS - gddkia.gov.pl

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 pocz ątek roku koniec roku 1 2 pocz ątek roku koniec roku A Aktywa trwałe 433 237,52 425 319,52 A Fundusze własne 359 159,40 381 ...

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/WHD_Szczucin/Fozd/bilans2009.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
test rach bilans - zs1bratoszewice.pl

Test z zasad rachunkowości - aktywa, pasywa, bilans Uzupełnij brakujące miejsca 1. Do rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zaliczamy:.....

http://www.zs1bratoszewice.pl/upload/assets/file/projekty/Test%20z%20zasad%20rachunkowoci-skadniki%20bilansu%20i%20bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
2007-opinia aktywa pasywa

00030 . Title: 2007-opinia_aktywa_pasywa Created Date: 3/4/2009 2:56:51 PM

https://www.santanderconsumer.pl/download/gfx/santander/userfiles/_public/dokumenty_ogolne/bilans_i_opinia/opinia_bieglego_rewidenta_2006.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Aktywa Grupy aktywów - phavi.umcs.pl

Aktywa 2009 Pasywa 2009 Aktywa 2008 Pasywa 2008 Maj ątek obrotowy 231864 193097 238812 228673 Zobowi ązania bie żące Maj ątek trwały 0 50864 0 68394 II. 1.

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0302/135709-bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ...

AKTYWA Stan na koniec Stan na koniec PASYWA Stan na koniec Stan na koniec 2010 2011 2010 2011 0 1 1 0 1 2 A. AKTYWA TRWAŁE 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ...

http://www.fundacja.org/bilans%20za%20rok%202011.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Aktywa

AKTYWA RAZEM 118 688,03 119 692,27 Pasywa A. KAPITA£ FUNDUSZ W£ASNY 118 621,53 118 469,15 I. Kapita³ (fundusz) w³asny 0,00 0,00 II. Zyski/straty z lat ubieg³ych ...

http://www.hospicjum.info.pl/files/bilans-2010.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
(piecz BILANS sporządzony na dzień -...

(pieczęć jednostki) BILANS sporządzony na dzień: AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe A Kapitał (fundusz) własny I Wartości niematerialne i

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/peno/z12/site/images/BogumilaBrycz/Bilans.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa A. I. II. III. -...

Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. ... Pasywa razem Rachunek zysków i strat

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/246200/246240/246241/dokument146804.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa - slimak.onet.pl

Aktywa razem Pasywa razem 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 6 657,75. Lp. Wyszczególnienie 01.01-30.09.2014 r. 01.07-30.09.2014 r. 01.01-30.09.2015 r. 01.07-30.09.2015 r.

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20151113_303656/kwartalne_sf_iii_kw_2015_1.pdf/kwartalne_sf_iii_kw_2015_1.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa - slimak.onet.pl

Pasywa Stan na 31.12.2014 r. Stan na 30.06.2015 r. Stan na 30.06.2014 ... Aktywa razem Pasywa razem 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00. Lp.

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20151006_298202/kwartalne_sf_ii_kw_2015_1.pdf/kwartalne_sf_ii_kw_2015_1.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Metodyka - nbp.pl

Koszt historyczny stosuje się wtedy, gdy aktywa/ pasywa ujmuje się według ceny lub kosztów aktualnych w czasie ich nabycia lub wytworzenia.

https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/naleznosci_metodyka.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa - slimak.onet.pl

Aktywa razem Pasywa razem 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 5 804,20 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 14 766,95 14 254,81 h) z tytułu wynagrodzeń 100 603,95 103 ...

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20160513_324501/kwartalne_sf_i_kw_2016_1.pdf/kwartalne_sf_i_kw_2016_1.pdf

Date added: August 31, 2016 - Views: 1