Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Mẫu số: 10/GTGT - haugiang.gov.vn

5825 dl's @ 5341 KB/s

doc
Mẫu số: 10/GTGT - haugiang.gov.vn

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số..... tại ngân hàng ..... (request to refund VAT at the account No) in the bank) cho những hàng ...

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ThuTucHanhChinh/CucThue/Mau%20so%2001B%20-%20MTNG.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ..... tại ngân hàng ..... (request to refund VAT at the account No) (in the bank) cho những hàng ...

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ThuTucHanhChinh/CucThue/Mau%20so%2001A%20-%20MTNG.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Mẫu số: 03/GTGT - dncustoms.gov.vn

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế của cơ sở, ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu ...

http://dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Mẫu số 09-MST - qppl.ninhthuan.gov.vn

Thuế GTGT. 2. Thuế TNDN. 3. ... Tháng 1. Quý 1... 10.000 20.000 100.000 0 70.000 20.000 2. ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu số 09-MST ...

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/2.%20Mau%20so%2009-MST%20(trang%2041).doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - soctrang.gov.vn

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/b95df280413bf461b1f0f5097788edb1/Mau+ho+so+moi+thau+xay+lap+quy+mo+nho-Thong+tu+02.doc?MOD=AJPERES

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - kiemtoanas.com.vn

... thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
cucthue.angiang.gov.vn

Khấu trừ thuế GTGT trên hóa ... 000 đồng/người để tổ chức liên hoan, ... ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1164

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - baodientu.chinhphu.vn

bỘ tÀi chÍnh cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/tranducmanh/20130208/Thong%20tu%20so%20%2016%20hdth%20NQ%2002.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
TỔNG CỤC THUẾ - cucthue.angiang.gov.vn

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - moit.gov.vn

Đơn vị GTGT TNDN XNK TTĐB Nhà, đất ... (ước TH) năm... So sánh (%) ...

http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_12216527.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
www.mt.gov.vn

... có nội dung sai khác so với bản gốc hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/mau%20ho%20so%20yeu%20cau.DOC

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
www.mt.gov.vn

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại BDL. ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2014_tt_bgtvt_mau%20ho%20so%20moi%20thau.DOC

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP - yenbai.gov.vn

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2010/TT-BKH. ngày 6 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) HỒ SƠ MỜI THẦU (tên gói thầu ...

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sokehoachvadautu/Lists/Qun%20l%20th%20tc/Attachments/283/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20M%E1%BB%9CI%20TH%E1%BA%A6U%20X%C3%82Y%20L%E1%BA%AEP.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - nghean.gov.vn

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU

... nếu điều tra viên thấy thực tế đã thay đổi so với thông tin ghi trên bảng kê thì cần hiệu chỉnh bảng kê.

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/Tong%20dieu%20tra%20cskt,hc,sn%20nam%202012/7.2.%20Giai%20thich%20phieu%20ca%20the%2021.2.2012(15h40-2722012).doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA -...

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
Phiếu số: 1A-ĐTDN - pso.hochiminhcity.gov.vn

... thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp ... So với các công trình khác đòi hỏi thiết bị và ...

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=09cb378e-cfb7-4c9a-bd6f-d9bba20c7c5b&groupId=18

Date added: August 26, 2016 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - giamdoc.net

... Về thuế GTGT. ... ho. ạt. động. mua b. á. n ... so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở ...

http://www.giamdoc.net/uploads/6/2/0/3/62039985/thuyet_minh_du_thao_tt_9_5_16.docx

Date added: September 5, 2016 - Views: 1

doc
dailythuecongminh.com

... thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ... mại để so sánh là ... Ho. àng ...

http://dailythuecongminh.com/wp-content/uploads/2016/09/130_2016_TT-BTC_321858.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Ch­ng III - i.vietnamdoc.net

Vấn đề gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở nước ta trong thời gian qua III. Nguyên nhân của gian lận thuế GTGT

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang05/25/gian-lan-thue-GTGT-trong-cac-doanh-nghiep-thuong-mai-o-viet-nam.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 2

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithau_18102012.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - govap.hochiminhcity.gov.vn

BỘ TÀI CHÍNH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 26/2015/TT-BTC. Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2015

http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-3/Thong%20tu%2026%202015%20ngay%2027%202%2015%20luu%20hanh.docx

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - misa.com.vn

... doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. ... GTGT của hàng hóa, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

2.4.2 Kế toán thuế GTGT được khấu tr ... khách quan và đảm bảo tính thống nhất, so sánh được của các chi tiêu giữa các kỳ với ...

http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile6/208/1387401.doc

Date added: August 24, 2016 - Views: 1

doc
luatminhgia.com.vn

-----------------------Số: 04/2011/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------Hà Nội ...

https://luatminhgia.com.vn/files/216

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh - gdt.gov.vn

... bổ sung thì những trường hợp không kê khai, tính thuế GTGT ... giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng ... ho. ặ. c ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Phiếu số: 1A-ĐTDN - pso.hochiminhcity.gov.vn

thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương ... So với các công trình khác đòi hỏi thiết bị và trình độ tay nghề ...

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=09452f18-3ac7-414a-9ede-6c955cbd9a77&groupId=18

Date added: August 24, 2016 - Views: 3

doc
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - dauthau.evn.com.vn

... đồng Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ...

http://www.dauthau.evn.com.vn/LinkClick.aspx?fileticket=J0xqdVBdPcM%3d&tabid=82&mid=612&language=vi-VN

Date added: August 24, 2016 - Views: 1

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU - laichau.edu.vn

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... GTGT 31132 Thuế GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD1099/vanban/4702/4702_1415171037_quy_dinh_ho_so_so_sach(1).doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - dauthau.thuathienhue.gov.vn

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://dauthau.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/DauThau/hosomoithau32015.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 3

doc
1 - centax.edu.vn

Lêi nãi ®Çu. Trong thêi kú

http://centax.edu.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hoan-thien-cong-tac-tham-dinh-tai-chinh-du-an-tai-cong-ty-cho-thue-tai-chinh.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 2

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH...

Trường hợp doanh nghiệp không tính được đầy đủ thuế GTGT khấu trừ trong quý thì có thể căn ... So với các công trình khác ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
tên: le van hong - ipsard.gov.vn

... 25 Ly Thai To, Hoan Kiem. Email: ... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

doc
www.kiemtoannn.gov.vn

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC. Số: 01/2011/QĐ-KTNN . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hà Nội, ngày 21 tháng 6 ...

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
QUA ĐƠN THƯ - thuvienbrvt.com.vn

... đồng thời gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với một số doanh nghiệp theo ... So với bối cảnh kinh tế còn ...

http://thuvienbrvt.com.vn/upload/download/13_59_41_Noi%20dung.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Phiếu số: 1A-ĐTDN - pso.hochiminhcity.gov.vn

... vật rẻ tiền mau ... khái quát về công suất của máy móc thiết bị chính hiện nay so với công ... (không bao gồm thuế GTGT, ...

http://pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=790cd89e-3029-4929-857a-57f4a0b076ba&groupId=18

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
PHẦN I - vienthonglaocai.com.vn:8864

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... và GTGT Chia ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

doc
www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn

so với chỉ tiêu pháp lệnh. Trên cơ sở đó, ... gia hạn, hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT; hoạt động chuyển nhượng vốn, ...

http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2014-1/CV608.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ...

Vị thế của công ty so với các ... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... người tiêu dùng có khuynh hướng mong muốn mau lành bệnh ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
ĐÁP ÁN - hct.edu.vn

= GTGT của hàng hóa dịch vụ chịu thuế ... Năm kế hoạch, số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm 20 ngày so năm báo cáo, ...

http://hct.edu.vn/en/upload/Files/1131161016.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH PHỤ LỤC 1 - customs.gov.vn

Đây là một bước tiến mới so với giai đoạn thí điểm khi công ... + Chứng từ chứng minh hàng hóa được áp dụng thuế suất GTGT 5%.

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/20326/hoinghidn2013.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế

- Phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án ... cuc_thue Other titles:

http://cucthue.binhduong.gov.vn/Luu_tru/tt_dang_ky_mst.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
2. Kế toán tài chính 1 - Trường Đại học Nha Trang

... so sánh đối chiếu ... Thuế GTGT đầu ra phải nộp ... số lượng của từng lọai vật tư hành hóa tồn ho để xác định ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

doc
Giải pháp tăng thu trong cân đối ngân sách trên...

Thuế GTGT 2.544 35,6 3.877 44,4 5.943 53,8 8.336 60,0 152,40 153,29 140,27 148,53 4. ... Nếu so với thời kỳ 2001 ...

http://s1.doc.edu.vn/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6/doc/2013/10/23/04_gi7843i_php_t259ng_thu_trong_cn_2737889i_ngn_sch_tr_kUs4mVWYlw_20131023015438_65671.doc

Date added: September 22, 2016 - Views: 1

doc
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tuỳ mức độ sai khác, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://dauthau.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/DauThau/hsmt.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 4

doc
tlu.edu.vn

MỤC LỤC. TIỂU BAN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 20. 1. LẬP TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KÍ TÚC XÁ SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦY LỢI HÀ NỘI 20. 2. TÌM ...

http://tlu.edu.vn/Portals/0/Bao%20cao%20tom%20tat.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 2

doc
THÔNG CÁO SỐ 1 - dancukiengiang.gov.vn

Hoàn thuế GTGT cho 14.582 hồ sơ tương ... làm bị thương 17.835 người. So với cùng kỳ ... trong đó 5 tỉnh tăng trên 25% là: Cà Mau, ...

http://dancukiengiang.gov.vn/userfiles/files/TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208/A10_04_bc%20tong%20hop%20viec%20thhien%20NQ%20ve%20chat%20van.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.giamdoc.net

BỘ TÀI CHÍNH-----CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 ...

http://www.giamdoc.net/uploads/6/2/0/3/62039985/tt-78_2014_tt_btc_ngay_18_6_2014.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1